Ungdomar ifrågasätter nytt utbud av subventionerade preventivmedel

Inlämnad av:

Cornelia Petrini, 2016-01-30 19:43

Slutdatum:

2016-07-28

Den 1 Maj 2015 gick beslutet om det avsmalnade utbudet av subventionerade preventivmedel i kraft i Västmanland. Det var ett beslut som fattades av Västmanlands landsting i samverkan med SKL och målet är att alla landsting i Sverige ska erbjuda samma utbud av subventionerade preventivmedel. Tanken är god men beslutet har lett till att utbudet av subventionerade preventivmedel har begränsats och många ungdomar tvingas att byta eller att betala mer för sina befintliga preventivmedel, om preparatet inte längre ingår i förmånssystemet och om personen ifråga inte är redo att då byta preventivmedel.
Detta är någonting som 281 ungdomar i Västmanland har skrivit på en namnlista emot då de är kritiska till detta beslut. Preventivmedel är ingenting som ska bytas ut hur som helst då det kan medföra kroppsliga biverkningar så som förändrad sexlust, oregelbundna blödningar, humörsvägningar eller till och med depression. I värsta fall kan det bidra med komplikationer så som blodproppar.
Många ungdomar upplever också att deras preventivmedel är det som gör så att de fungerar i vardagen då de annars drabbas av mensvärk, illamående eller humörsvängningar vilket gör att de kan ha svårt att exempelvis ta sig till skolan/jobbet.

Användningen av preventivmedel ska vara någonting som prioriteras av Västmanlands landsting och som inte skjuts åt sidan på grund av en överenskommelse landsting emellan vars underliggande syfte grundar sig i att “spara in pengar.” I och med detta beslut har preventivmedel som vart för dyra valts bort ur förmånssystemet, där läkemedelsföretaget bakom preparatet inte erbjöd förmånliga priser.
Det primära syftet när det kommer till preventivmedel ska inte vara besparingar utan att få människor att använda preventivmedel, förebygga oönskade graviditeter men också att skapa trygghet i vården kring detta, för många, känsliga ämne och ingenting av detta har uppnåtts i detta fall.
Det nya beslutet skapar struktur och målet är att det nationella utbudet av subventionerade preventivmedel ska vara detsamma i alla landsting. Detta är bra men de negativa sidorna av detta beslut väger tyngre. Att begränsa utbudet är inte den ultimata lösningen då detta upplevs som mycket problematiskt för många människor.

Det nya beslutet förutsätter att människor är villiga att byta preventivmedel eller betala en hög summa pengar för att behålla det nuvarande. Detta är inte möjligt för alla. Många upplever det ytterst problematiskt att byta preventivmedel då många kroppsliga komplikationer uppstår. Det förväntas då att personen ifråga ska kunna betala fullt pris för preventivmedlet. Alla har inte råd, alla har heller inte någon att dela kostnaden med och att detta är någonting som förväntas är mycket diskriminerande för dessa personer som inte har denna möjlighet. I och med detta beslut har dessa människor exkluderats och berövats en möjlighet till deras sexualitet och god sexuell hälsa.

Härmed lägger jag, Cornelia Petrini, ett förslag om att det ska finnas möjlighet att göra undantag för de preventivmedel som inte längre inkluderas i förmånen så att personer som av en eller annan anledning behöver ha något av dessa preventivmedel ska få chansen att få ha (kvar) dessa. Vid rådgivning med barnmorska eller läkare beslutar patient och barnmorska/läkare tillsammans om att byte av preventivmedel ska ske eller om undantagsfall ska göras.
Jag är medveten om att det nya beslutet sätter press på läkemedelsföretag att erbjuda förmånliga priser men tills dess att de preventivmedel som önskas inkluderas i förmånen igen - ge ungdomar möjligheten att känna trygghet och få behålla det preventivmedel som fungerar för dem. Låt inte marknaden och priser avgöra. Kvinnliga kroppar är inga experiment, låt ungdomarna vara med i beslut rörande deras kroppar. Detta kan bli en hållbar lösning tills dess att de ekonomiska justeringar som krävs för att ett preventivmedel återigen ska inkluderas i förmånen genomförts och inga onödiga och komplicerade förändringar av preventivmedel behöver ske.

Detta förslag stöds av de 281 ungdomar som skrivit under namninsamlingen.

 

Beredningen för invånardialog har beslutat att namnen på de inlämnade namnlistorna ska räknas in i antalet röster på förslaget. Det gör att Demokratiberedningen kommer att behandla förslaget vid sitt möte i augusti 2016.
/Moderator

Svar från landstinget

Sammanfattning

Cornelia Petrini har med stöd av 281 ungdomar lagt förslag om undantagshantering för preventivmedel i enskilda fall, efter överenskommelse mellan förskrivare och patient.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 2013-06-14 att rekommendera landstingen en gemensam och enhetlig modell för ungdomssubvention av preventivmedel. Landstingsstyrelsen i Västmanland antog SKL:s rekommendation vid sammanträde 2013-12-18 (§341), 2015-02-25 (§50) och 2016-03-23 (§85).

Landstinget Västmanland valde att utöka SKL:s rekommendation något, vilket skapade ett brett urval av subventionerade preventivmedel. En övergångsperiod om 1 år gav gott om tid för diskussion och utprovning av alternativa medel för de, vars preventivmedel fortsättningsvis inte subventioneras.

Utbudet av preventivmedel inom förmånssystemet har ökat under de senaste åren och utan förändring i sak av landstingets subventionsregler är det idag endast Nuvaring som medges subvention utanför förmånssystemet. Enligt landstingets expertgrupp i gynekologi (med gynekolog, mödrahälsovårdsöverläkare, barnmorska och apotekare) finns det ingen anledning att utöka listan av subventionsberättigade preventivmedel i Västmanland.

Patientsäkerhetsaspekterna väger tungt. Det saknas stöd för att biverkningarna (såsom förändrad sexlust, oregelbundna blödningar, humörsvängningar, depression och blodproppar) skulle vara mindre med icke subventionerade läkemedel.

Förmånssystemet utgör en rimlig ram för vilka läkemedel som bör väljas. I fråga om preventivmedel ger utbudet numera en tillfredsställande bredd. Detta återspeglas även i regeringens förslag om avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år, något som begränsas till förmånsberättigade läkemedel.

Med det utbud som finns inom förmånssystemet idag och med tillägg av Nuvaring bedöms fullgoda alternativ finnas inom landstingets preventivmedelssubvention. Därmed finns ingen anledning till undantagshantering.

Bakgrund

Det svenska förmånssystemet är grundvalen för samhällets ansvar för individens läkemedelskostnader. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) gör hälsoekonomiska analyser av godkända läkemedel och ställer det medicinska värdet i relation till det pris företaget begär (värdebaserad prissättning). Flertalet läkemedel inkluderas därigenom i förmånssystemet med begränsad kostnad för patienten som följd. Förutom att läkemedlen utvärderas på likartat sätt medför detta, att samma pris – det som fastställts av myndigheten – gäller i hela landet och på alla apotek. För icke förmånsberättigade läkemedel gäller däremot fri prissättning – variationerna kan vara stora mellan apotekskedjorna och transparensen är begränsad då varken patient eller förskrivare har de olika apotekens priser lättillgängliga.

För preventivmedel till ungdomar har förutom medicinska och hälsoekonomiska aspekter även värdet av att förhindra graviditet och därmed ungdomsaborter beaktats, vilket inneburit att många landsting utvecklat ett subventionssystem vid sidan av förmånssystemet. Väsentligast har därvidlag varit att det ekonomiska utlägget inte skall vara alltför betungande för ungdomar utan fasta inkomster. Flertalet landsting har därför tillämpat en maximal årskostnad om 0 – 200 kr. Vissa landsting har begränsat urvalet till läkemedel inom förmånen medan andra har medgivit ungdomssubvention för ett bredare utbud. För Västmanland gällde fram till 2015-05-01 att samtliga preventivmedel subventionerades till ungdomar.

Strävan mot jämlik vård har sedan länge påkallat en mer enhetlig ungdomssubvention över landet. Flera förändringar under senare år har ökat behovet av samstämmiga regler, exempelvis:
- Apoteksomregleringen medförde, att olika apotekskedjor numera har olika priser på icke förmånsberättigade läkemedel, däribland vissa preventivmedel. Konsekvensen blir, att varken förskrivare eller patient har kännedom om priset. Om subvention tillämpas betalar landstinget oavsett pris och utan möjlighet att kunna påverka detta. Prissättningen var visserligen fri för dessa läkemedel även innan omregleringen, men eftersom det bara fanns en apotekskedja med statlig huvudman var prisbilden enhetlig.
- Företagen har under senare år låtit vissa preventivmedel lämna förmånen för att därigenom kunna sätta priset fritt (vilket inneburit högre priser). Detta har varit möjligt då flera landsting (inklusive Västmanland) subventionerat läkemedlen oavsett pris.
- Den nya patientlagen innebär fri rörlighet inom landet, där värdlandstingets regelverk gäller men hemlandstinget betalar. Framväxten av nätbaserad sjukvård ökar rörligheten ytterligare.
- Även för apotekskedjorna är det komplicerat med regler som skiljer sig mellan landstingen.
- Regeringen har nyligen lagt förslag om avgiftsfria preventivmedel för kvinnor under 21 år och har även här utgått från förmånsgränsen när det gäller vilka preventivmedel som kommer att beviljas statlig subvention.

Frågan om gemensamma preventivmedelssubventioner har diskuterats mellan landstingen och inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) sedan 2011. Detta medförde, att SKL 2013-06-14 beslutade att rekommendera landstingen en gemensam och enhetlig modell för ungdomssubvention av preventivmedel. Landstingsstyrelsen i Västmanland antog SKL:s rekommendation med mindre tillägg vid sammanträde 2013-12-18 (§341), 2015-02-25 (§50) och 2016-03-23 (§85).

Flertalet landsting har anslutit sig till SKL:s rekommendation. Sedan det ursprungliga beslutet togs har fler preventivmedel inträtt eller återinträtt i förmånssystemet efter ansökan från företagen och beslut av TLV, något som förmodligen inte skett utan ett gemensamt agerande från landstingen. Av de preparat som fortfarande ligger utanför förmånen är det främst Nuvaring som erbjuder en annan behandlingsprincip och därmed kan tillföra ett mervärde för kvinnan. Tyvärr är företagets prissättning sådan, att TLV fortfarande i beslut den 24 maj 2016 avslog förmån. Icke desto mindre har några landsting, däribland Västmanland, valt att behålla Nuvaring inom landstingssubventionen. För övriga preventivmedel bedömer landstingets expertgrupp i gynekologi, att förmånssystemet numera är adekvat för att ge den sortimentsbredd som är av stort värde för att den enskilda individen i samråd med barnmorska eller läkare skall hitta en preventivmetod som passar.

Landstinget Västmanland har i årets beslut bevarat det subventionsberättigade sortimentet oförändrat men underlättat apotekens administration genom att medge utbyte av preparat utanför förmånssystemet till preparat med samma substans inom förmånssystemet.

Några landsting – däribland Västmanland – avviker således fortfarande från SKL:s rekommendation genom en något bredare subvention, men målsättningen på sikt är att åstadkomma likalydande subventionsregler i hela landet, knutna till förmånssystemet och därmed samstämmiga med myndigheternas värdering av läkemedel och med den evidens som finns tillgänglig.

Vid beslut om läkemedelsbehandling väger patientsäkerhetsaspekterna tungt, något som även gäller preventivmedel. Det är därför viktigt att betona, att det idag saknas stöd för att biverkningarna (såsom förändrad sexlust, oregelbundna blödningar, humörsvängningar, depression och blodproppar) skulle vara mindre med icke subventionerade läkemedel. De förmånsberättigade preventivmedlen är väl beprövade och har en låg riskprofil. Expertgruppens bedömning är, att man i varje enskilt fall genom en dialog mellan förskrivare och patient kan komma fram till ett för individen lämpligt preparat inom det breda sortimentet av subventionerade medel.

En undantagshantering skulle bli komplicerad och kräva ytterligare regelverk, något som inte anses nödvändigt med tanke på de alternativ som finns tillgängliga idag. De allra flesta förskrivningar gäller preparat inom subventionen, för de enskilda fall som har haft andra preparat finns fullgoda alternativ att tillgå.

Inlämnad av Christina Ersson den 2016-09-06 17:00
Uppdaterad av Christina Ersson den 2016-09-06 17:03


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

19 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2016-02-12 08:40

Forum tråd för förslag Ungdomar ifrågasätter nytt utbud av subventionerade preventivmedel inlämnat av Cornelia Petrini.

Elin Wahlstedt

Medlem sedan: 2016-06-29 13:37

Inlagt: 2016-06-29 13:38

Elin Wahlstedt

Christina Ersson

Medlem sedan: 2012-11-05 11:27

Inlagt: 2016-06-29 13:54

Hej Elin

Vi har tyvärr inte möjlighet att räkna in namn som läggs till i diskussionsforumet.

För att stödja förslaget går du in på sidan för själva förslaget, länk: http://demokratikanalen.ltv.se/forslag/rostningpagar/show/109

Där scrollar du ner till rubriken Underskrifter och klickar på länken Skriv under här!

Hälsningar

Christina, moderator för Demokratikanalen

Underskrifter

19

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av