Rehabilitering på folkhögskola

Inlämnad av:

Jan Olof Gustafson, 2012-07-08 11:02

Slutdatum:

2013-01-04

Förslaget kommer att behandlas av Demokratiberedningen 2013-01-16.
Svaret kommer att publiceras efter detta datum.

 

Strokepatienter och Hälso- och sjukvårdslagens mål för  sjukvården

 

2 §Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
   Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

 

Afasi är en samlingsbeteckning för tal-och språkstörning, som uppstår vid skador på hjärnans språkcentrum, oftast i samband med stroke. Afasi kan drabba människor i alla åldrar, men ökar bland yngre. Många afatiker hamnar utanför möjligheter till bra och ändamålsenlig rehabilitering, då de av förklarliga skäl inte kan svara på frågor som ställs eller kan ta initiativ till en adekvat vårdplanering.

Hela livssituationen för de drabbade och deras anhöriga är oerhört påfrestande.

Men det finns möjlighet till rehabilitering och träning och möjlighet att finna en mening i den nya tillvaron.

Det är allas vårt ansvar och skyldighet gentemot de drabbade, att se till att även de med dolda funktionshinder garanteras rätten att få vara delaktiga i samhället utifrån sina förmågor.

Vid tex en stroke får patienten i regel en mycket god vård i det akuta skedet. Därefter sker rehabilitering där fokus ofta ligger på de fysiska förmågorna. När patienten väl är medicinskt färdigbehandlad och rehabiliterad inträder nästa fas, dvs, att lära sig att leva med ett handikapp och att i så stor utsträckning som möjligt återfå den förlorade förmågan att finna ny mening med livet.

Afatikerna behöver stöd under lång tid. Processen att ställa om sig och klara en ny livssituation tar tid. Dessvärre hamnar afatikerna ofta i gapet mellan sjukvårdens medicinska rehabilitering kommunens insatser och Försäkringskassans krav på yrkesmässig rehabilitering.

De särskilda utbildningarna som finns att få på folkhögskolor är varken sjukvård eller habiliteringsinsats och remiss från landstinget avslås.

Det som hindrar afatikerna att söka rehabilitering på folkhögskola är rent ekonomiska förhållanden. De får dubbla boendekostnader och reskostnaden fördyras, eftersom de inte kan åka med allmänna kommunikationer utan hänvisas till kommunerna riksfärdtjänst, där villkoren varierar.

Många som drabbats av afasi  skulle efter en rejäl rehabiliteringstid  kunna återvända till ett funktionellt och värdigt liv på sina villkor. Men då måste de få chansen att återerövra sina förmågor,  få en chans till en rehabilitering på en fantastisk folkhögskola, som exempelvis Oskarshamns folkhögskola. De gör ett fantastiskt jobb för de strokedrabbade och inte minst för afatikerna.

 

Jag yrkar att landstinget Västmanland skriver avtal med aktuella skolor, så afatikerna får hjälp att komma tillbaka  till livet och hjälper till  med kostnaderna, för att gå  på dessa utomordentliga skolor.

Som sagts ovan

Det är en fråga om solidaritet och jämlikhet, för att inte bara välbeställda ska kunna köpa en värdig rehabilitering.

 

Jan Olof Gustafson

 

Svar från landstinget

Hej Jan Olof

Tack för ditt förslag! Eftersom det fått så många underskrifter har det behandlats av Demokratiberedningen, där de främsta företrädarna för alla partier som är representerade i landstingsfullmäktige finns med. Det här svaret speglar resultatet av Demokratiberedningens behandling. 

I förslaget tar du upp frågor som har stor betydelse för både dem som drabbats av afasi efter en stroke och deras anhöriga. Därför kommer frågeställningarna nu att lämnas över till en speciell arbetsgrupp för strokevårdprocessen för fortsatt handläggning.

Inom Landstinget Västmanland pågår nämligen just nu en översyn av strokevårdprocessen, och arbetet med en granskning av rehabiliteringsdelen har precis påbörjats. Rehabilitering hos externa utförare har dock blivit mindre och mindre vanligt eftersom landstingets ekonomi blivit alltmer ansträngd och rehabili­teringen ofta kostar mycket, då behandlingarna tar lång tid och kräver mycket personal. Det­samma gäller bidrag till verksamheter som ligger utanför landstingets egentliga sjukvårdsan­svar.

Som du skriver är vård och stöd för strokedrabbade i många fall otillräcklig och ställer stora krav på patient och anhöriga. Mycket av strokevården är i dag inriktad på vård i det akuta skedet. Precis efter utskrivningen från akutklinik har landstinget ansvaret för rehabiliteringen, men genom hemsjukvårdsreformen har en stor del av ansvaret överförts till vårdorganisa­tionen i respektive kommun, även om rehabiliteringen ska ske i samverkan med primärvården. Detta leder till att man kan diskutera om sen afasirehabilitering över huvud taget är ett ansvar för landstinget.

Om man landar i att landstinget ska ha det här ansvaret blir det en fråga om hur man ska prioritera den här typen av rehabilitering i för hållande till många andra behov för den här patientgruppen. Att göra de här avvägningarna är inte lätt, bland annat därför att det inte finns tillräckligt mycket vetenskapligt underlag på området.

Vi ser fram emot resultatet av översynen av strokevårdsprocessen som nämndes ovan. Och som sagt, i det arbetet kommer dina synpunkter att finnas med.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd, ordförande i Demokratiberedningen
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-01-17 16:32
Uppdaterad av Christina Ersson den 2013-01-25 11:12


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

216 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-07-09 08:37

Forum tråd för förslag Rehablitering på folkhögskola inlämnat av Jan Olof Gustafson.

Ulla Lindén

Medlem sedan: 2012-07-09 10:55

Inlagt: 2012-07-09 14:18

 

Hur hävdar man sin rätt?

Vad gör patient och anhörig?

Patient som inte får remiss, inte tas emot, skrivs ut för tidigt, skrivs ut utan rehabilitering eller bara skickas hem utan att ens kunna ta hand om sig själv.

Du är som patient totalt rättslös. Du kan inte göra någonting. Du är totalt utlämnad.

http://www.vardjuridik.se/blogg/


ww.vardjuridik.se 

Mattias Persson

Medlem sedan: 2012-05-04 10:30

Inlagt: 2012-07-19 12:18

En folkhögskola är ingen vårdinrättning och därför bör inte vården remittera till en sådan. Rehabilitering bör skötas av landstinget. Folkhögskolor saltar räkningarna till landstinget för att stjäla så mycket pengar som möjligt från skattebetalarna

Underskrifter

216

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Senaste förslagen

Patientlyft till sjukhuset!

0 underskrifter

Låt endast patienter nyttja skattefinansierade sjuktransporter från sjukhuset

0 underskrifter

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Portal levererad av